En-ROADS brukerveiledning

Kaya-diagrammer🔗

Kaya-diagrammene skildrer driverne for vekst i karbondioksidutslipp fra energi, som omfatter omtrent to tredjedeler av alle klimagassutslipp.

For å få tilgang til Kaya diagram-visningen, klikk på "Vis" menylinje-elementet og deretter "Kaya diagrammer." Det kalles "Kaya" -visningen fordi ligningen nedenfor ble laget av Yoichi Kaya:

Global befolkning × BNP per innbygger × BNP-energiintensitet × karbonintensitet for energi = CO2-utslipp fra energi

Her er en måte å forstå trendene over tid:

Global befolkning vokser – vi nærmer oss for tiden mer enn 8 milliarder mennesker og forventer vekst til 11 milliarder innen slutten av århundret, ifølge FN-prognoser. Veksttakten avtar over tid etter hvert som folk har mindre familier.

BNP per innbygger vokser jevnt per år, og vi antar at det vil fortsette, hovedsakelig ettersom folk i raskt-utviklede land som Kina, India, Sør-Afrika, Mexico, Brasil og Indonesia oppnår høyere levestandard.

Energiintensiteten i BNP avtar over tid, på grunn av at verdensøkonomien blir mer effektiv, eller bruker mindre energi per enhet av økonomisk produksjon. Teknologiene forbedres – for eksempel mer effektive biler, bygninger og maskiner – og økonomiene skifter fra produksjon til tjenester. Produktet av global befolkning, BNP per innbygger og energiintensiteten i BNP er den totale energimengden som brukes av verdensøkonomien.

Karbonintensiteten i endelig energi, mengden karbondioksid som slippes ut ved energibruk, forventes å avta noe over tid. Samlet sett tilskrives denne nedadgående trenden i karbonintensiteten den gradvise overgangen fra fossilt brensel og mot lavkarbonenergikilder.

Karbondioksidutslipp fra energi er et resultat av alle de fire faktorene multiplisert sammen, og du kan se at utslippene i basis-scenariet øker. Etter hvert som nivået av karbondioksid i atmosfæren korrelerer med temperaturen, fører en økt konsentrasjon av karbondioksid i atmosfæren til en økning i globale temperaturer.

Disse faktorene forklarer enkelt hvorfor utslippene øker i basis-scenariet. Forbedringer i effektivitet og avkarbonisering holder ennå ikke tritt med den sterke veksten i befolkning og forbruk.

Vennligst besøk support.climateinteractive.org for andre spørsmål og brukerstøtte.

Søkeresultater

Søket ditt fant ingen dokumenter.