En-ROADS brukerveiledning

Teknologisk fjerning av karbondioksid🔗

Fremme bruk av teknologier for karbondioksid-fjerning slik som direkte luftfangst og utvidet mineralisering. Disse metodene baserer seg på at tungindustri direkte fjerner karbondioksid fra atmosfæren. Selv om disse teknologiene tilbyr lovende løsninger for reduksjon av atmosfærisk karbon, så kreves betydelig mengde energi og investeringer for innføring i stor skala.

Eksempler🔗

 • Fremskritt innen ulike CDR-teknologier gjennom forskning og utvikling og statlig politikk.
 • Støtte fra bedrifter, grunneiere og allmennheten til å implementere slike teknologier.

Metoder for fjerning av karbondioksid🔗

De følgende metodene for teknologisk fjerning av CO2 kan utforskes i En-ROADS-simulatoren:

Direkte luft karbonfangst og lagring (DACCS) er en ny teknologi som trekker CO2 ut av luften, hvor den deretter lagres i geologiske reservoarer. For å få en netto fjerningsfordel må det fangede karbonet lagres langsiktig. Forbedret mineralisering innebærer gruvedrift av spesifikke bergarter – som basalt – som kan absorbere CO2 fra luften og konvertere det til stein for langsiktig karbonlagring.

Viktige meldinger🔗

 • Teknologisk karbonfjerning har potensial til å trekke betydelige mengder karbondioksid ut av atmosfæren.

 • De fleste av disse teknologiene gjennomgår fortsatt pilottesting, og eksisterer ikke på det nivået som trengs for å distribuere i stor skala.

 • For å lykkes må disse teknologiene lagre karbon (vanligvis under jorden) på ubestemt tid uten å lekke tilbake i atmosfæren.

Nøkkeldynamikk🔗

 • Industriskala. Se på diagrammet "Bulk-materiale for mineralisering" for å undersøke nivået av industri-produksjon disse tilnærmingene krever.

 • Karbon badekar. CO2-konsentrasjonen i atmosfæren vil fortsette å øke så lenge som CO2-utslipp overgår CO2-fjerning, på samme måte som vannet i badekaret vil fortsette å øke så lenge som vannet som kommer inn overgår vannet som lekkes ut. Learn more here.

Potensielle fordeler med CDR-vekst🔗

 • Oppskaleringen av mange tilnærminger til karbonfjerning vil resultere i store nye næringer og virksomheter, noe som vil skape arbeidsplasser.
 • Økt mineralisering kan forbedre jordsmonn ved å redusere surhet.

Likhets-betraktninger🔗

 • Metoder som direkte luft karbonfangst og lagring vil kreve store mengder energi.
 • Mange av de teknologiske karbonfjerningsmåtene er ennå ikke utviklet i stor skala og utgjør ukjente risikoer og konsekvenser for lokalsamfunnene de befinner seg i.

Videoer🔗

Skogplanting og teknologisk fjerning av CO2

Skyveknapp-innstillinger🔗

status quo lav vekst middels vekst høy vekst
Prosent av maksimalt potensial 0 % til +10 % +10 % til +40 % +40 % til +70 % +70 % til +100 %

DACCS: Standard angivelse av maksimalt potensiale av teknologien for DACCS karbonfjerning ("% av maksimalt potensiale) er angitt fra middelpoint av verdiområder fra 2018 ‘Greenhouse gas removal’ report by the Royal Society (Table 2, Chapter 2).

For høyere nivåer av fjerning så kan en justere "Karbondioksid maksimum fjerning" i visning for Antagelser, opp til høyeste nivå i verdiområdet i samme rapport.

Modellstruktur🔗

Metodene for fjerning av CO2 som er inkludert, modelleres uavhengig. De varierer hver i sitt maksimale fangstpotensial, året de kan begynne å skalere opp, hvor lang tid det tar dem å bli faset inn, og karbonlekkasjehastigheten over tid (lagret karbon er ikke alltid permanent).

Utvidet mineralisering: En-ROADS representerer tiden det tar for metoden for utvidet mineralisering å bli akseptert og infrastruktur bygget. Etter aksept så er brutto mengden CO2 som fjernes ved mineralisering en funksjon av landområdet grunnfjellet benytter, mengden stein i området, og absorbering i denne type stein. Netto CO2 fanget er lik brutto mengde CO2 fjernet minus utslipp fra energi fra den energien som kreves for å male opp og spre stein. Brukere kan justere disse verdiene i meny Antagelser.

Vanlige spørsmål🔗

Vennligst besøk support.climateinteractive.org for andre spørsmål og brukerstøtte.

Søkeresultater

Søket ditt fant ingen dokumenter.