En-ROADS brukerveiledning

Teknologisk fjerning av karbondioksid🔗

**Karbondioksid fjerning (CDR), teknologier trekker karbon ut av atmosfæren ved manuell sekvestrering og lagring av karbon, eller ved å utvikle naturlig fjerning. **CDR-teknologier inkluderer: direkte luftfangst, videreutviklet mineralisering, landbruks jordsmonn-karbon, og biokull. CDR tilnærminger møter betydelige barrierer ved oppskalering og utplassering.

Eksempler🔗

 • Fremskritt innen ulike CDR-teknologier gjennom forskning og utvikling og statlig politikk.
 • Støtte fra bedrifter, grunneiere og allmennheten til å implementere slike teknologier.

Metoder for fjerning av karbondioksid🔗

De følgende metodene for fjerning av CO2 kan utforskes i En-ROADS-simulatoren:

Skogplanting og skog-gjenoppretting. Etter hvert som trærne vokser, trekker de karbon ut av luften, noe som reduserer konsentrasjonen av karbondioksid. CO2 lagres deretter i levende biomasse. Bioenergi med karbonfangst og -lagring (BECCS) innebærer brenning av biomasse for energi, fangst av CO2-utslipp, lagring av utslippene på lang sikt og vellykket re-vekst av eventuell brukt biomasse. (Kommer tilbake snart i en fremtidig oppdatering.)
Direkte luft karbonfangst og lagring (DACCS) er en ny teknologi som trekker CO2 ut av luften, hvor den deretter lagres i geologiske reservoarer. For å få en netto fjerningsfordel må det fangede karbonet lagres langsiktig. Forbedret mineralisering innebærer gruvedrift av spesifikke bergarter – som basalt – som kan absorbere CO2 fra luften og konvertere det til stein for langsiktig karbonlagring.
Karbonfangst i jordbruksjord innebærer bruk av praksis i landbruk som forbedrer fangst av karbon i jord (som ikke-jordbruk og hindrer overbeiting). Biokull er biomasse (f.eks. fra trær) som er gjort om til trekull via pyrolyse, og blir deretter begravet for å beholde karbonet.

Viktige meldinger🔗

 • Teknologisk karbonfjerning har potensial til å trekke betydelige mengder karbondioksid ut av atmosfæren.

 • De fleste av disse teknologiene gjennomgår fortsatt pilottesting, og eksisterer ikke på det nivået som trengs for å distribuere i stor skala.

 • For å lykkes må disse teknologiene lagre karbon (vanligvis under jorden) på ubestemt tid uten å lekke tilbake i atmosfæren.

Nøkkeldynamikk🔗

 • Nødvendig land. Se på diagrammene "Land for vokse CO2-fjerning biomasse" og "Land for jordbruk med CO2-fjerning" og noter den totale mengden landareal som alle tilnærmingene kan kreve.

 • Industriskala. Se diagrammet "Bulk-materiale for mineralisering" for å se omfanget av industriell produksjon disse tilnærmingene innebærer.

Potensielle fordeler med CDR-vekst🔗

 • Naturbasert karbonfjernings-tilnærming som jordbruks jordsmonn karbon sekvestrering kan i noen tilfeller bidra til å forbedre grunneier- og bondefortjenesten.
 • Noen karbonfjerningsmetoder kan gi energi (som BECCS) eller forbedre jord-sunnhet (som karbonfangst i landbruksjord sekvestrering).
 • Oppskaleringen av mange tilnærminger til karbonfjerning vil resultere i store nye næringer og virksomheter, noe som vil skape arbeidsplasser.

Likhets-betraktninger🔗

 • Tilnærminger som BECCS krever store arealer som i noen tilfeller ellers kan brukes til matproduksjon.
 • Metoder som direkte luft karbonfangst og lagring vil kreve store mengder energi.
 • Mange av de teknologiske karbonfjerningsmåtene er ennå ikke utviklet i stor skala og utgjør ukjente risikoer og konsekvenser for lokalsamfunnene de befinner seg i.

Skyveknapp-innstillinger🔗

status quo lav vekst middels vekst høy vekst
Prosent av maksimalt potensial 0 % til +10 % +10 % til +40 % +40 % til +70 % +70 % til +100 %

Modellstruktur🔗

Metodene for fjerning av CO2 som er inkludert, modelleres uavhengig. De varierer hver i sitt maksimale fangstpotensial, året de kan begynne å skalere opp, hvor lang tid det tar dem å bli faset inn, og karbonlekkasjehastigheten over tid (lagret karbon er ikke alltid permanent).

Standardinnstillingene for det maksimale potensialet for teknologisk karbonfjerning ("% av maks potensial") er hentet fra midtpunktet i 2018 'Fjerning av drivhusgass' rapport fra Royal Society (tabell 2, kapittel 2). Hvis du for eksempel flytter simulatorens biokull-skyveknapp til "100% av maksimalt potensial", økes fjerningen til 3,5 Gton/år, som ble hentet fra rapportens område på 2-5 Gtons/år. For høyere fjerning kan man justere innstillingene for fjerning av karbondioksid i Forutsetninger-visningen, opp til den høyeste enden av området hentet fra samme rapport. For eksempel kan biokull maksimum økes til 5 Gtons / år.

Vanlige spørsmål🔗

Vennligst besøk support.climateinteractive.org for andre spørsmål og brukerstøtte.

Søkeresultater

Søket ditt fant ingen dokumenter.