En-ROADS brukerveiledning

En-ROADS struktur🔗

En enkel måte å tenke på strukturen i En-ROADS er ved å vurdere driverne for klimapåvirkninger. I simulatoren driver konsentrasjonen av klimagasser opp den globale temperaturen, noe som fører til ulike konsekvenser (f.eks. havnivåstigning og havforsuring).

Konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren drives av fire hovedkilder:

  1. Energi CO2-utslipp fra forbrenning av kull, olje, gass og biomass biomasse: Organisk (karbonbasert) materiale som kommer fra levende organismer som planter og kan brukes som drivstoff. Eksempler er tre-, korn- eller avlingsrester som stilkene som er igjen etter høsting.. CO2-utslipp fra energi utgjør i dag om lag 67 % av klimagassutslippene.
  2. Arealbruk CO2-utslipp som skogbruk og arealbruksendring. CO2-utslipp fra arealbruk utgjør i dag om lag 7 % av klimagassutslippene.
  3. Fjerning av karbondioksid tilnærminger som trekker karbondioksid ut av atmosfæren og lagrer det i planter, jord eller under jorden, noe som fører til en nedgang i CO2-konsentrasjonene.
  4. Andre klimagassutslipp som metan, N2O og F-gasser. Ikke-CO2-utslipp utgjør i dag om lag 26 % av de totale klimagassutslippene.

Videre drives CO2-utslippene fra energi av fire faktorer, som er kjent som Kaya Identity. Befolkning, forbruk (BNP/capita), energiintensitet (energibruk per dollar i BNP) og karbonintensitet (CO2-utslipp per energienhet) multipliseres, og resultatet er samlede CO2-utslipp av energi. På denne måten, på et høyt nivå, handler reduksjon av CO2-utslipp fra energi om fire ting: færre mennesker, mindre forbruk, mer effektivitet og mindre høykarbon-energiforsyning.

Befolkning- og forbruksøkning (BNP/innbygger) påvirker utslippene fra landbruk, bruk av landområder, forandring i bruk av landområder, og fra skog-sektorene, på grunn av økt etterspørsel av mat, treprodukter, og bioenergi råstoff. Dette øker CO2-utslippene fra bruk av landområder og utslipp av andre drivhus-gasser, noe som forsterker temperatur-økningen og klimaforandringene.

I modellen påvirker klimaforandringene økonomisk vekst og avlings-størrelser. Høyere globale temperaturer reduserer vekst i BNP på grunn av kostnader fra håndtering av ekstreme vær-fenomen, økning i havnivå, tørke og oversvømmelser. På samme måte blir avlings-størrelser hemmet av disse klimapåvirkningene.

Dette er en enkel måte til å forstå strukturen i En-ROADS. Hvis du vil ha en mer detaljert forklaring av strukturen, kan du se videoene nedenfor fra vårt gratis En-ROADS-opplæringskurs eller utforske En-ROADS Technical Reference.

Videoer🔗

Vanlige spørsmål🔗

Søkeresultater

Søket ditt fant ingen dokumenter.