En-ROADS brukerveiledning

Olje🔗

Fraråde eller oppmuntre til boring, raffinering og forbruk av olje for energi. Olje er en fossilt brensel fossilt brensel: Kull, olje og naturgass. Drivstoff avledet fra rester av gamle planter og dyr. som brukes mye i biler, skip og fly; den brukes også til industri, oppvarming og elektrisitet. Tilgangen på olje har utløst store konflikter, og oljeutslipp truer økosystemer og vannkvalitet.

Eksempler🔗

Fraråde bruk av olje:

 • Myndighetene innfører grenser for oljeboring og leting, fjerning av subsidier og beskatning av olje.
 • Universiteter, selskaper og enkeltpersoner som selger seg ut av oljeselskaper.
 • Finanstjenesteindustrien (f.eks. banker) eller globale utviklingsinstitusjoner (f.eks. Verdensbanken) som begrenser tilgangen til kapital for leting, boring, raffinering og levering.

Viktige meldinger🔗

 • Olje er vanskeligere å erstatte enn kull og naturgass på grunn av flyttbarhet og høy energitetthet, slik at oljeetterspørselen er mer motstandsdyktig mot prisendringer. Å erstatte olje med mindre karbonintensive energikilder krever ofte elektrifisering, som å bytte til elbiler.

 • Når en bratt oljeskatt er det eneste som gjennomføres, vil du ikke se en dramatisk temperaturendring, ettersom etterspørselen etter kull og naturgass øker som følge av reduserte utslipp fra olje.

Nøkkeldynamikk🔗

 • "Klemme ballongen." Når oljen beskattes, legg merke til hva som skjer med kull og gass som svar. Med mindre det er restriksjoner på kull og gass, vil etterspørselen øke som følge av dyr olje. Vi kaller dette problemet "klemme ballongen" – å redusere utslippene av fossilt brensel på ett område får utslippene til å dukke opp i et annet. Du kan se denne dynamikken i diagrammet "CO2-utslipp fra energi etter kilde". Løsninger på problemet med å "klemme ballongen" inkluderer også å beskatte olje og naturgass, eller legge til en karbonpris, som adresserer alle fossile brensler sammen.

 • Bytte av drivstoff. Legg merke til at beskatning av olje fører til en økning i elektrifiseringen av bilparken etter hvert som elektrisk drevne transportformer blir rimeligere i møte med høyere oljepriser. Se dette demonstrert i diagrammet "Elektrisk andel av endelig energitransport". Energikilder som brukes til elektrisitet, som kull, naturgass og fornybar energi, øker også på grunn av dette skiftet. For å øke virkningen av å beskatte olje, bør du vurdere å stimulere transportelektrifiseringen ytterligere.

 • Tilbakemeldinger om pris-etterspørsel. Beskatning av olje reduserer også energietterspørselen (se diagrammer "Endelig energiforbruk" og "Energikostnad"). Når energiprisene er høyere, har folk en tendens til å bruke energi mer effektivt og spare energi. Skattepolitikken må imidlertid gjennomføres med hensyn til fattige og arbeiderklassesamfunn som kan påvirkes negativt av høye energipriser. Finn ut mer.

Potensielle fordeler med fraråde bruk av olje🔗

 • En reduksjon i oljeboring kan føre til færre oljeutslipp, og bidra til å beskytte dyrelivshabitater, biologisk mangfold og økosystemtjenester på produksjonssteder og langs transportveier.
 • Redusert økonomisk avhengighet av olje kan bedre nasjonal sikkerhet og senke militærkostnader.

Likhets-betraktninger🔗

 • Oljeindustrien gir mange godt betalte jobber til folk med teknisk utdannings-bakgrunn. Å tilby måter for disse menneskene å finne nye jobber vil være avgjørende.
 • Oljeselskapene har enorm økonomisk og politisk makt lokalt og globalt. For å motvirke bruk av olje må visse industribeskyttelser elimineres.
 • Det er en historie med at oljeraffinerier har vært lokalisert i marginaliserte samfunn og selskaper som jobber for å unngå eller begrense miljøreguleringer.

Videoer🔗

Kull, olje og naturgass

Skyveknapp-innstillinger🔗

Olje-skyveknappen er delt inn i 5 input-nivåer: svært høyt beskattet, høyt beskattet, beskattet, status quo og subsidiert. Hver av skyveknappene for energiforsyning (kull, olje, naturgass, bioenergi, kjernekraft og fornybar energi) er satt til å gjenspeile en tilsvarende prosentvis kostnadsøkning eller reduksjon for hvert input-nivå. Følgende tabell viser de numeriske områdene for hvert input-nivå til olje-skyveknappen:

svært høyt beskattet høyt beskattet skattlagt status quo subsidiert
Prisendring per fat oljeekvivalenter (foe) +$ 85 til +$ 25 +$ 25 til +$ 12 +$ 12 til +$ 5 +$5 to -5 -$ 5 til -$ 15
Kostnadsøkning eller -reduksjon +200 % til +60 % +60 % til +30 % +30 % til +10 % +10 % til -10 % -10 % til -30 %

Oljeindustrien er i dag sterkt subsidiert. Disse subsidiene er inkludert i «status quo»-innstillingen for oljeprisen i En-ROADS. Hvis du ønsker å simulere fjerning av disse subsidiene, flytter du skyveknappen til "beskattet." For mer informasjon, se disse vanlige spørsmålene: Hvordan simulerer jeg reduksjon av kull-, olje- og naturgasssubsidier?

Modellstruktur🔗

Oljekostnadene påvirker tre viktige beslutninger angående energiinfrastruktur:

 1. Investering i ny kapasitet (enten det skal utbygges for nye boreoperasjoner og raffinerier eller ikke)
 2. Bruk av kapasitet (om eksisterende operasjoner skal drives videre)
 3. Nedbygging av kapasitet (om man skal beholde infrastruktur lengre eller kortere enn gjennomsnittet på ~30 år)

Vanlige spørsmål🔗

Vennligst besøk support.climateinteractive.org for andre spørsmål og brukerstøtte.

Søkeresultater

Søket ditt fant ingen dokumenter.