En-ROADS brukerveiledning

Økonomisk vekst🔗

Anta høyere eller lavere vekst i produserte varer og tjenester. Økonomisk vekst måles i bruttonasjonalprodukt (BNP) BNP: Bruttonasjonalprodukt. Den totale verdien (pengene) av produserte varer og tjenester som tilbys i et land i løpet av ett år. per person og er en viktig driver for energiforbruket. Det finnes alternativer for å møte folks behov gjennom økonomiske rammer som ikke er basert på konstant BNP-vekst.

Eksempler🔗

 • Global innsats for å redusere overforbruk og omfavne frivillig enkelhet.
 • Høy økonomisk vekst som driver økt ressurskonsum og økte utslipp.

Viktige meldinger🔗

 • Langsommere økonomisk vekst vil være en tilnærming med høy påvirkning for å unngå fremtidige temperaturøkninger, men det er mange spørsmål om hvordan dette kan skje og gjøres på en måte som er rettferdig.

 • Klimaforandringer har egenskap til drive betydelig redusert økonomisk vekst.

Nøkkeldynamikk🔗

 • Innvirkning. Se alle kildene til energiendring når du endrer økonomisk vekst. Befolkningen multipliseres med BNP per innbygger er lik total globalt BNP, eller brutto verdensprodukt. Økninger i BNP per innbygger akselererer den eksponentielle veksten i det totale globale BNP, uten tvil den viktigste driveren for karbondioksidutslipp i dag. Bruk Kaya diagrammer for å forstå hvordan økonomisk vekst påvirker utslippene i scenariet ditt.

 • Hvis energisystemet avkarboniseres, vil høyere økonomisk vekst ikke ha like stor innvirkning på temperaturen.

 • Klimaforandringer senker økonomisk vekst, som igjen reduserer etterspørsel etter energi og drivhus-gass utslipp, og som fører til en balansert tilbakesløyfe som begrenser klimaforandringer. Du kan slå av denne oppførselen ved å slå av Antagelsen under "Økonomisk påvirkning av klimaforandringer."

Potensielle fordeler med lavere vekst🔗

 • Fokus kan flyttes til alternative mål på velstand som styrker folks trivsel, som brutto nasjonal lykke.
 • Større fokus på ressurssparing og mindre materialforbruk kan føre til mindre avfall.

Likhets-betraktninger🔗

 • Økonomisk vekst er knyttet til å trekke folk ut av fattigdom over hele verden. Selv om mange gevinster i økonomisk vekst de siste tiårene har gått til verdens rikeste. Uansett må retningslinjene tilpasses spesifikke lokale og regionale forhold.
 • Når BNP-veksten avtar kan myndighetene pådra seg høyere budsjettunderskudd, og må ofte iverksette innstrammingstiltak – kutte utgifter og øke skattene – for å kompensere for forskjellen. Disse reformene kan ha stor innvirkning på de fattige og arbeiderklassen, noe som forårsaker tap av arbeidsplasser og alle ulikhetene som følger med tap av levebrød.1
 • Handlinger som begrenser klimaforandringer vil redusere økonomisk skade fra klimapåvirkninger og vil øke BNP per person, forbruk og energi-etterspørsel.

Videoer🔗

Befolkning og økonomisk vekst

Skyveknapp-innstillinger🔗

Økonomisk vekst

lav vekst status quo høy vekst
Langsiktig økonomisk vekst 0,5 % til 1,2 % 1,2 % til 1,9 % 1,9 % til 2,5 %
Økonomisk vekst på kort sikt 1,7 % til 2,1 % 2,2 % til 2,9 % 3,0 % til 3,7 %

Skyveknappen "Langsiktig økonomisk vekst" er den viktigste skyveknappen som brukes for å kontrollere økonomisk vekst. Men mer presise forutsetninger om økonomisk vekst kan settes ved også å justere skyveknappen "Kortsiktig økonomisk vekst". Denne skyveknappen angir den første globale gjennomsnittlige veksten i BNP per person. Skyveknappen "Overgangstid" er tilgjengelig for å endre tiden det tar for "Kortsiktig økonomisk vekst" -nivået å nå "Langsiktig økonomisk vekst" -nivået.

Reduksjon i BNP fra klimapåvirkninger

Klimaendringene forventes å ha flere negative effekter på økonomien, som reduserte investeringer i varer og tjenester på grunn av kostnadene ved å reagere på endringer i ekstremvær, havnivåstigning, ørkenspredning, avlingsutbyttereduksjoner, flom og resulterende migrasjon. For å ta høyde for dette omfatter En-ROADS en tilbakesløyfe i basis-scenariet hvor økende temperatur reduserer den estimerte økonomiske vekst. Dette er kjent under betegnelsen "skade-funksjonen". Knappen "Klimaforandringer reduserer økonomisk vekst" (finnes under Simulering > Antagelser > "Økonomisk påvirkning av klimaforandringer") gir brukeren mulighet til å utforske scenarier med eller uten skade på økonomien på grunn av klimaforandringer. Når knappen er aktivert så kan brukeren angi hvilken skade-funksjon som skal brukes i skyveknappen "Økonomisk skade-formulering".

Flere økonomer formulerte denne effekten som en prosentvis reduksjon i det globale BNP, og anslo den som en funksjon av temperaturendringer. Fire hovedfunksjoner fra forsknings- litteraturen er inkludert i En-ROADS: Burke et al. (2018), Burke et al. (2015), Dietz & Stern (2015), og Howard & Sterner (2017). Brukere kan også danne en tilpasset formulering for å teste ut egne estimater på BNP fra klimaforandringer. Se de resulterende estimatene for økonomisk skade i diagrammet "Reduksjon i BNP vs Temperatur".

For å lære mer besøk Economic Damage from Climate Change section of the En-ROADS Dynamics page.

Skyveknappen for "Sosial diskontert rate" (SDR) under Simulering > Antagelser > Økonomisk påvirkning fra klimaforandringer benyttes for å beregne nåverdien av fordeler fra aksjoner for å redusere global oppvarming, fordi disse kommer gradvis i løpet av de neste århundrer, som skyldes lang livssyklus av drivhusgasser i atmosfæren. Dette representerer bekymringer dagens befolkning har for velferden til fremtidige generasjoner. Jo høyere sosial diskonterings-rate jo mindre betyr velferden for fremtidige generasjoner.

Modellstruktur🔗

En-ROADS benytter historiske data for økonomisk vekst fra Verdensbanken og projiserer vekst i BNP per innbygger for alle regioner, slik at økning i langtids økonomisk vekst går mot en rate på 1.5%/år. Økonomisk vekst i En-ROADS tar høyde for påvirkning på BNP fra klimaforandringer, slik at langtids-vekst i basis-scenariet er mindre enn 1.5%/år. Forskjellene mellom et scenario som beregner inn økonomisk påvirkning fra temperatur-forandring og et scenario som ikke beregner inn dette kan sees i diagrammene "BNP per innbygger" og "Brutto verdensprodukt".

Ofte stilte spørsmål og svar🔗

Vennligst besøk support.climateinteractive.org for andre spørsmål og brukerstøtte.

Fotnoter

[1]: Ruckert, A., & Labonté, R. (2017). Health inequities in the age of austerity: The need for social protection policies. Social Science & Medicine, 187, 306–311.

Søkeresultater

Søket ditt fant ingen dokumenter.